Laktaši: Odobrene subvencije za školovanje učenicima srednjih škola iz porodica 4+

Obavještavaju se učenici srednjih škola, a koji pripadaju porodicama sa četvoro i više djece, da je Gradonačelnik grada Laktaši donio Pravilnik o dodjeli subvencije navedenim učenicima, a u cilju podrške i pomoći u školovanju. Subencija će se odobriti u vidu jednokratne novčane pomoći u iznosu od 300,00 KM za svakog učenika koji redovno pohađa srednju školu, a pripada kategoriji porodica sa četvoro i više djece, u drugom polugodištu tekuće školske godine.

Uz zahtjev za dodjelu subvencije, koji podnosi učenik, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1) uvjerenje o prebivalištu za podnosioca zahtjeva – učenika srednje škole,

2) kopija lične karte jednog roditelja,

3) potvrda škole o redovnom školovanju učenika,

4) kućna lista,

5) kopija tekućeg računa roditelja ili učenika,

6) ostala dokumentacija (ukoliko porodica nema prebivalište od jedne godine, a doselili su na područje grada Laktaši, nadležno Odjeljenje će tražiti odgovarajuću dokumentaciju).

Propisani obrazac zahtjeva može se preuzeti na prijemnom šalteru, u Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti- kancelariji broj 38 ili na sajtu grada Laktaši.

Dodatne informacije i obrazloženja možete dobiti u kancelariji broj 38 ili na telefon 051/334-239.