Uslovi korištenja

Korišćenjem platforme Nacelnik.net prihvatate Uslove korišćenja između vas kao Korisnika i agencije Info 5 d.o.o. kao Vlasnika. Prihvatanje uslova korištenja smatra se zaključivanje ugovora na daljinu u smislu Zakona o zaštiti potrošača.

Cjelokupan sadržaj objavljen na platformi u vlasništvu je Info 5 d.o.o. ili povezanih lica njegovih povezanih lica i poslovnih partnera Info 5 d.o.o i ne može se koristiti u komercijalne svrhe.

Reprodukovanje i javno distribuisanje sadržaja bez prethodne pisane saglasnosti Info 5 d.o.o. nije dozvoljeno.

Neovlašćeno koprišćenje sadržaja i nepoštovanje Uslova korišćenja podliježe građanskoj i krivičnoj odgovornosti.

Za eventualne sporove između ugovornih strana nadležan je sud u Banjaluci. Info 5 d.o.o. ima pravo da u bilo kom trenutku izmijeni uslove korišćenja, a promjene stupaju na snagu u trenutku objavljivanja na sajtu.

Odricanje i ograničenje od odgovornosti

Sadržaj na platformi Nacelnik.net u svakom trenutku može biti izmijenjen ili uklonjen od strane Info 5 d.o.o.

Kompanija Info 5 d.o.o. nije odgovorna za sadržaje trećih lica ni u kom dijelu ((baneri, pop-up i sl.).

Agencija Info 5 d.o.o. nije odgovorna za nefunkcionisanje Usluge ili kašnjenja i prekide u uspostavi Usluge koji su van kontrole agencije. Agencija će uložiti maksimalne napore da bi se u što kraćem roku omogućilo nesmetano funkcionisanje. Info 5 d.o.o nije odgovorna za bilo kakve gubitke ili štetu nastale usljed nefukcionisana Usluge sajta.

Obaveze posjetilaca/korisnika sajta i/ili aplikacije

Korisnicima platforme Nacelnik.net nije dozvoljeno da objavljuju i razmjenjuju sadržaj koji je u suprotnosti sa važećim propisima, da objvljuju uvrjedljiv i vulgaran sadržaj koji može da naškodi bilo kojem licu, da prenose lažne informacije, da razmjenjuje sadržaje sa virusima i štetnim fajlovima. Korisnici platforme preuzmimaju odgovornost za svaku štetu koja nastane kao posljedica njihovih aktivnosti.

Pravila komentarisanja

Komentari posjetilaca sajta ne predstavljaju mišljenej ili stav Info 5 d.o.o. Prednost dajemo konstruktivnim komentarima, a zadržavamo pravo neobjavljivanja i brisanja komentara koji se podstiče disriminacija, mržnja, nasilje prema pojedincima ili grupama zbog bilo kakavog ličnog svojstva.

Saglasni ste da Kompaniji Info 5 d.o.o. ustupate neograničeno pravo objavljivanja, reprodukovanja i distribucije sadržaja komentara Korisnika, i to bez bilo kakve obaveze odnosno naknade, kao i bez bilo kakvog ograničenja u prostoru i vremenu.

Isključivo ste odgovorni za sadržinu i autorska prava u okviru vašeg komentara, te kompanija Info 5 d.o.o. nema bilo kakvu odgovornost prema trećim licima. U tom smislu, ukoliko treće lice podnese zahtjev za naknadu nastale štete protiv kompanije Info 5 d.o.o, bićete u obavezi da stupite u postupak, da dostavite sve relevantne dokaze i informacije kao i da nadoknadite svaku vrstu štete koju kompanija Info 5 d.o.o. pretrpi zbog sadržaja vašeg komentara.

Zadržavamo pravo da ne objavimo ili pravo da obrišemo komentare koji se negativno, uvredljivo ili neprijatno odnose na uređivačku politiku sajta i/ili aplikacije.