Održana prva posebna sjednica Skupštine opštine Modriča

U Plavoj sali Srpskog kulturnog centra, 09. jula 2021. godine održana je prva posebna sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici su prisustvovala 22 odbornika. Jednoglasno je usvojen sljedeći

D n e v n i  r e d

Izvod iz zapisnika sa 6. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča od 22.06.2021. godine.
Informacija o stanju i problemima snabdijevanja vodom za piće.
Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti predsjednika Opštinske izborne komisije Modriča.
Razno.

Nakon usvajanja zapisnika sa 6. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča, pristupilo se razmatranju Informacije o stanju i problemima snabdijevanja vodom za piće. Učešće u raspravi po ovoj tački dnevnog reda uzeo je veći broj odbornika i poslanici u Narodnoj Skupštini Republike Srpske, Stevo Joksimović i Risto Marić.

 

Nakon dodatnog pojašnjenja od strane načelnika opštine Jovice Radulovića, pomoćnika ministra Resora za građevinarstvo u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Miladina Gaćanovića i direktora “Vodovod i kanalizacija” a.d. Živka Lazića Informacija je jednoglasno usvojena uz sljedeće zaključke:

Prihvata se Informacija o stanju i problemu snabdijevanja vodom za piće AD „Vodovod i kanalizacija–Modriča“ kao polazni materijal za dalje postupanje u cilju rješavanja postojećih nagomilanih problema.

U trenutnim uslovima i redovno kada se pojave nestašice vode za piće obaveza je AD „Vodovod i kanalizacija–Modriča“ i nadležnih organa opštine da odmah postupaju u skladu sa članom 73. Odluke o vodovodu i kanalizaciji („Sl. glasnik opštine Modriča broj 70/10“) radi sprečavanja nekontrolisanog i nenamjenskog trošenja vode. Preduzeće koje vrši usluge vodosnabdijevanja i korisnici vode za piće moraju imati u vidu da je voda namijenjena isključivo za lično korištenje kao vode za piće i za ostale potrebe unutar domaćinstva. Pri tome se mora imati u vidu da je nenamjenska potrošnja vode jedan od uzroka nestašice.

Radi održivog života, posebno u novim naseljima, potrebno je stvarati uslove za snabdijevanje vodom iz posebnih izvora za druge potrebe (ekonomske potrebe domaćinstva).

Pripremiti i donijeti novu Odluku o vodovodu i kanalizaciji na prvoj narednoj sjednici Skupštine.
Utvrditi novi način formiranja cijene vode tako da cijena za realnu potrošnju jednog domaćinstva bude adekvatna cijeni u toj oblasti kojom se pokrivaju osnovni troškovi, a da se prekomjerna potrošnja plaća po znatno većoj cijeni.

Skupština daje podršku i zadužuje načelnika opštine da nastavi aktivnosti u saradnji sa Vladom Republike Srpske i većinskim akcionarima u cilju iznalaženja rješenja za status privatizovanih preduzeća iz oblasti komunalne djelatnosti, u okviru zakonskih i finansijskih mogućnosti i nadležnosti, u interesu opštine Modriča, i da o tome redovno informiše Skupštinu opštine.
Obzirom na propust – grešku Direkcije za privatizaciju prilikom privatizacije „Vodovod i kanalizacija–Modriča“ Modriča, očekuje se da pravni sljedbenik Direkcije reguliše finansijske obaveze u postupku preuzimanja – otkupa akcija od akcionara
U okviru pripreme za eventualne konačne odluke uključiti Pravobranilaštvo Republike Srpske.

U rješavanju ovog problema treba uključiti i opštinu Vukosavlje, jer se radi o zajedničkoj potrebi i interesu.
Skupština zadužuje načelnika opštine da angažuje certifikovanu firmu koja bi uradila elaborat o trenutnom stanju i potrebnim mjerama za rješavanje problema vodosnabdijevanja stanovnika na cijelom području opštine Modriča (u gradu mogućnost poboljšanja stanja izvorišta, rezervoara i mreže).

Inspekcijski nadzor (kontrolu) nad sporvođenjem Zakona o komunalnim djelatnostima i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrši komunalna policija jedinice lokalne samouprave. Po ukazanoj potrebi ili na zahtjev gore navedenih organa inspecijski nadzor može izvršiti i druga inspekcija. Komunalna policija je pored ovlašćenja utvrđenih propisima o komunalnoj policiji ovlašćena da kontroliše da li se komunalne usluge pružaju u skladu sa propisanim uslovima i kontroliše održavanje i korištenje komunalnih objekata i uređaja kao što su objekti za snabdjevanje naselja i stanovništva vodom za piće. Nadležni kontrolni organi opštine dužni su da počnu sa korištenjem prava i izvršavanjem obaveza u ovoj oblasti.

U želji i sa namjerom da opština Modriča, u skladu sa zakonom, preuzme i aktivno koristi vlasnička prava i obaveze u AD „Vodovod i kanalizacija–Modriča“ i A.D. „Komunalac“ Modriča, Skupština opštine daje ovlašćenje načelniku opštine da preduzme sve neophodne zakonom predviđene aktivnosti i imenuje predstavnike opštinskog kapitala u organima upravljanja navedenih akcionarskih društava.
„Od preuzimanja dužnosti Načelnika opštine, moje opredjeljenje je aktuelizovanje pitanja vodosnadbijevanja, kako gradskog, tako i ruralnog područja. Prepoznali smo da je to jedan od ključnih problema, kojim ćemo se baviti u mandatnom periodu. Svakodnevno smo suočeni sa pitanjima sugrađana oko rješavanja ovog problema i zbog toga smo zakazali posebnu sjednicu, kojoj su prisustvovali svi akteri društveno-političkog života. Drago mi je da je sjednici prisustvovao i predstavnik resornog ministarstva. Zajednički smo zaključili da je put donošenje kratkoročnih mjera i rješavanje statusnog pitanja „Vodovod i kanalizacija“ a.d. “, istakao je načelnik Radulović.

„Danas smo razmatrali izuzetno važnu temu za život u lokalnoj zajednici, a to je pitanje vodosnabdijevanja. Skupština je pokazala jedinstvo i odgovornost, te usvojila značajna dokumenta, koja otvaraju mogućnost da se ubrzano radi na trajnom rješavanju ovog problema“, rekao je predsjednik Skupštine Milutin Popović.

Na današnjoj sjednici imenovana je Komisija za primopredaju dužnosti predsjednika Opštinske izborne komisije Modriča u sastavu: Mirjana Goranović, Bogdanka Ristić-Stanić i Dejan Stojanović.