Benjamina Karić – Sarajevo

Benjamina Karić rođ. Londrc, rođena u Sarajevu 8. aprila 1991. godine.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2013., magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2014. godine. Tema magistarskog rada: “Pravni položaj Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini od 1918. do 1945. godine”.

Dobitnica je priznanja srebrena značka na Univerzitetu u Sarajevu za izuzetan uspjeh tokom dodiplomskog i postdiplomskog studija.

Uporedo studirajući, godine 2015. diplomira na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za historiju na temi: “Analiza Gajevih Institucija” godine 2018. doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici na katedri za historiju države i prava. Tema doktorske disertacije: “Cijena (pretium) u klasičnom rimskom pravu”.

Najmlađi je doktor pravnih nauka u Bosni i Hercegovini i prvi poslijeratni doktor klasičnog rimskog prava.

Aktivno govori engleski i njemački jezik.

Autor je preko pedeset publikacija, knjiga, članaka, te prijevoda i prikaza. Najznačajnije knjige su: 1. Pravni položaj Jevrejske zajednice u BiH od 1918. do 1945. godine, University Press, Sarajevo, 2017. 2. Prijevod sa latinskog jezika: Mali izborni priručnik: Samir Aličić, Ivana Jaramaz Reskušić, Kvint Tulije Ciceron IZBORNI PRIRUČNIK sa govorima Marka Tulija Cicerona o izbornoj korupciji, University press, Sarajevo, 2018. 3. Cijena (pretium) u klasičnom rimskom pravu“, University Press, Sarajevo, 2020. 4. Zemlje antičkog Ilirika prije i poslije Milanskog edikta, grupa autora, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2014.

Učestvovala je na brojnim međunarodnim i domaćim naučnim konferencijama.

Osnivač je i član Udruženja “BATHINVS” čiji je cilj izučavanje i promoviranje Ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija, član je Balkanske asocijacije za Rimsko pravo “Societas pro Iure Romano”, član Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca, član kluba Rotary International Delta Sarajevo.

Član SDP BiH je od 2010. godine, a potpredsjednica SDP BiH od 2019. godine.

Prošla je sva akademska zvanja, od demonstratora, asistenta, višeg asistenta i docenta. Zaposlena je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku, u svojstvu docenta, na katedri za Historiju države i prava. Od 2019. godine obnaša funkciju prodekana za nastavu. Voditelj je Odbora za kvalitet na Pravnom fakultetu. Dobitnica je nekoliko priznanja za izuzetno zalaganje i doprinos u razvoju nastavne i naučne djelatnosti. Na Pravnom fakultetu Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu angažirana je u svojstvu eksperta u praksi.

Udata je i majka jednog djeteta.

Gradonačelnik Sarajeva
Benjamina Karić

Datum rođenja: 08.04.1991. godine
Mjesto rođenja: Sarajevo
Obrazovanje: Doktor pravnih nauka

Adresa kancelarije:
Hamdije Kreševljakovića 3 71000 Sarajevo
[email protected]

Vezane vijesti